HTK-HALLEN

Arbeidet med vårt eget klubbanlegg har ikke tatt pause i «disse koronatider.» Gruppen som har fått i mandat fra styret å utrede prosjektet har arbeidet målrettet og fokusert i det stille, og nå er tiden kommet for å lette litt på sløret. Tanken var å bruke årsmøtet til å informere medlemmene om prosessen og prosjektet, men da det har vært vanskelig å gjennomføre, velger vi å informere litt i dette innlegget.

ARBEIDSGRUPPEN

Arbeidsgruppen som arbeider med prosjektet er Ivar Jacobsen, Eirik Enersen, Bjørn Tollef Hovda, Mikal Iden og Pål Reksten. Vi har i tillegg vært heldige med eksterne rådgivere og fått Helge Seglem og Svein Alsaker med på laget som hjelper oss med henholdsvis byggteknikk/konstruksjon og tekniske fag. Alt arbeid så langt er utført på dugnad.

HALLEN

Prosjektet lever videre og justeres fortløpende etterhvert som vi møter nye utfordringer eller finner nye og bedre løsninger. En av de viktigste faktorer å få kontroll på er tildeling av spillemidler. Dette har resultert i store endringer i prosjektet fra sist gang vi presenterte idéen. På grunn av spillemidler er vi nå gått bort fra modellen med «air-dome» da vi ved bruk av den ville bli definert som et utendørsanlegg og dermed kun få 30% av normal tildeling for svømmeanlegg. Anlegget er nå et fullverdig bygg, utformet som som en enkel stålhall på en sokkel ev betong. Anlegget slik det presenteres nå vil få tildelt ca 15.000.000 NOK i spillemidler.

Da grunnforholdene var usikre er det blitt utført fjellboringer på eiendommen. Dette avdekket bla. at det i nord var langt ned til fast fjell, mens i sør var det grunnere. Dette har resultert i at vi har prosjektert om anlegget slik at vi nå har hovedinngang fra nord. Da vil bassenget stort sett ligge på fast fjell, mens vi har utnyttet dybden ned til fast fjell i nord til å etablere en kjelleretasje som kan gi oss nye attraktive funksjoner til en rimelig pris. Prosjektet vil da også lettere kunne samhandle med Vard sitt prosjekt i nord.

Det er også i vårt arbeid avdekket et sterkt behov for opplæringsbasseng med grunnere dybde og høyere temperatur enn «hovedbassenget.» Kommunens lovpålagte svømmeopplæring gjelder nå også 2. klassinger, og offentlige støtteordninger dekker utgifter tilknyttet svømmeopplæring i barnehagen. Dette har gjort at et mindre opplæringsbasseng er innarbeidet i prosjektet slik at vi kan tilby gode fasiliteter til både skoler og barnehager i kommunen.

Illustrasjon HTK - hallen

HALLENS INNHOLD.

Det er innarbeidet mange nye funksjoner i hallen enn ved sist presentasjon. Delvis er disse innarbeidet for å kunne tilby våre medlemmer best mulig treningstilbud, men noen funksjoner også for å sikre gode opplæringsmuligheter for skole og barnehager. Spillemiddelordningen har også ett sett klart definerte funksjoner som kan gi ekstrabevilgninger, og disse har vi prøvd å tilpasse oss mest mulig.

Hovedetasje

 • 25x25m hoved basseng med 12 baner a 2m bredde. Dybden er 130cm til
  180cm og temperatur 28.5 grader.
 • 12,5 x 8m opplæringsbasseng med 80cm dybde og 31 grader.
 • Frittstående badstue boks på 3x4m
 • Motstrømsbasseng på 2.2x4m for teknikktrening
 • 2 garderober på ca 130kvm hver med god skap kapasitet
 • Resepsjon/kontorer og felles klubbområde med innsyn til basseng.
  Dette blir hjerte i klubb og annlegg, stedet vi møtes før og etter
  trening med mulighet for en kaffi etc.

Underetasje

 • 250 kvm teknisk rom og lager
 • 500 kvm «all-idrettshall» som deles i 3 seksjoner.
  • 130m2spinningsal med plass til 40 sykler og 4 tredemøller for
   overgangstrening
  • 160m2basis trenings område med matter og slynger etc
  • 160m2kondisjons område med 16 tredemøller , romaskiner ,
   bråsterk og lignende.
  • Lager

Toppetasjen

 • 130m2 sosialt område.Klubblokaler tilrettelagt for undervisning,
  foredrag, årsmøter, styremøter og lignende
 • 320 m2 styrketreningsområde
 • Toaletter

BUDSJETT

Det arbeides nå med å innhente uforpliktende tilbud på viktige deler av bygget samt utarbeide reviderte kostnadskalkyler for øvrige deler av prosjektet som kan legges til grunn for et revidert kostnadsoverslag. Det er også innehentet erfaringstall og driftsregnskap fra svømmeanlegg av tilsvarende størrelse som basis for et driftsbudsjett. Parallelt med dette er det utarbeidet kalkyler på forventede leieinntekter gjennom god dialog med alle parter som ønsker å benytte seg av anlegget. Av disse er Haugesund Kommune og HTG de største aktørene. Foreløpig viser våre budsjetter at prosjektet er meget bærekraftig økonomisk.

Vi vil senere komme tilbake med et forslag på hvordan HTK og hallen kan eies og driftes. Dette er under utarbeidelse i samråd med Eurojuris. Vi har som ønske at HTK-Hallen skal bygges og driftes i et eget selskap atskilt fra klubbens sportslige aktiviteter, med sine inntekter fra leie av bassengtid.

 

Vi tror dette vil bli et flott anlegg for både toppidrett og mosjonister som vil kunne tiltrekke seg mange nye medlemmer og skape nye samarbeidsformer på tvers av klubber og foreninger. Noen vil benytte seg av «hele pakka», mens andre vil kun benytte seg av enkeltdeler av våre samlede tilbud. Vi håper også mange unge vil finne idretten triatlon og et inkluderende treningsmiljø hvor en kan forbli aktiv inn i voksenlivet. Vi har sterk tro på at klubbens medlemmer vil øke kraftig i antall.

Vi tror også at anlegget med tittel «Norsk Utviklingssenter for Triatlon» fra NTF vil kunne bidra til god utvikling av idretten for barn og unge i hele Norge. Vi gleder oss til å ha nasjonale ungdomssamlinger her, men også landslagssamlinger hvor vi som klubb kan få et innblikk i hvordan landslaget har utviklet landslagsutøvere som parkerer hele verdenseliten!

Veien videre kan nå gå veldig hurtig. Prosjektet vil derfor ved kommende årsmøte ha et eget punkt på agendaen hvor det vil informeres grundigere om prosjektet og budsjettene som ligger til grunn for arbeidsgruppens konklusjoner. Styret vil deretter be klubbens medlemmer om fullmakt til å inngå intensjons- og leieavtaler samt iverksette prosjektet om nødvendige leieavtaler blir inngått.

Nå spiller vi ballen over til politikerene i Haugesund for å se hvilket nivå av leieforhold de kan tenke seg å forplikte seg til for skolesvømming. Det volumet vi kan tilby er i stor grad det samme behovet de selv har definert i egen rapport for haugesundskolen i dag. Dette vil også kunne frigi kapasitet i HK sitt nye folkebad til nettopp å være et folkebad fra morgen til kveld når det  står ferdig på Flotmyr og la all idretts-svømming foregå i eget anlegg i idrettsparken. På denne måten vil Haugesund ha to komplimentære anlegg som utfyller hverandre og gjør hverandre sterke, fremfor et enkelt anlegg hvor forskjellige brukergrupper må kjempe om en begrenset kapasitet.

MVh  Erik, Bjørn Tollef,Ivar, Mikal og Pål(som også gir en spesiell takk til
Helge Seglem og Svein Alsaker som nå prosjekterer for oss)