13.10.2020 fikk vi endelig gjennomført årets forlengede årsmøte. Etter to forsøk på å få avholdt årsmøtet på «normalt vis» ble det til slutt besluttet å gjennomføre møtet på Teams, i tråd med NIFs retningslinjer for digitale årsmøter, for å sikre at flest mulig av våre medlemmer ville delta. Det sittende styret og kandidater til nytt styre var samlet i vår sponsor Serit iDrifts lokaler i Haugesund sentrum, mens øvrige medlemmer kunne kople seg opp og følge med på årsmøtet fra sine egne stuer, på tredemøller, spinningsykler og hjemmekontor.

Vi gikk gjennom alle faste saker som årsmøtet er forpliktet til å behandle, i tråd med innkallingen som ble sendt til alle klubbens medlemmer, og samtlige punkter ble enstemmig vedtatt av de fremmøtte. Det ble likevel protokollført at et enkelt medlem ønsket å få avklart om dette var et årsmøte, forlengelse av årsmøte eller ekstraordinært årsmøte, og som derfor også stilte spørsmål om innkallingen kunne godkjennes. Medlemmet ønsket ikke å fremme en innsigelse på innkallingen, og derfor ble også denne enstemmig godkjent.

Det var knyttet stor spenning til behandlingen av to ekstraordinære saker på årsmøtet.

Bildetekst: «Meteren» godt ivaretatt i Serit iDrift sine lokaler!

  1. HTK-Hallen

Styret og medlemmer fra «Basseng-gruppen» la frem sin konklusjon etter arbeidet med å utrede mulighet for å bygge og drifte et idrettsanlegg med svømmebasseng i klubbregi. Det ble deretter åpnet opp for spørsmål fra møtedeltakerne. Det ble stilt mange spørsmål og gruppen svarte på disse etter beste evne.

Deretter ble følgende vedtak enstemmig vedtatt:

Årsmøtet stiller seg bak prosjektet og gir styret mandat til å etablere nødvendige selskaper og utarbeide tilbud til Haugesund kommune for leie av bassengtid i tråd med kommunens utlysning på Doffin som et første trinn i realiseringen av prosjektet.

  1. Korreksjon av særskrivingsfeil i klubbnavnet

Etter innspill fra en av klubbens medlemmer om korreksjon av særskrivingsfeil i klubbnavnet, stilte styret seg bak dette ønsket og foreslo å endre klubbnavnet fra «Haugesund Triathlon Klubb» til «Haugesund triatlonklubb.»

De ble holdt et engasjert og velbegrunnet innlegg mot forslaget av en av klubbens medlemmer, med henvisning til andre klubbers stavemåter og tidspunkt for når klubben ble etablert, samt at det heller ikke finnes særskrivingsfeil i egennavn.

Deretter ble det holdt avstemning på følgende vedtak:

Årsmøtet endrer navnet på klubben fra «Haugesund Triathlon Klubb» til «Haugesund triatlonklubb.»

Vedtaket ble fattet med simpelt flertall med to motstemmer.

For de som ønsker å lese gjennom protokollen fra årsmøtet er den tilgjengelig her:
Ekstraordinært Årsmøte 2020 Protokoll 13.10.20 Signert.

Vi takker alle medlemmer for deltagelsen og ser frem til en veldig spennende høst og vinter!

Bildetekst: gamle og nye styremedlemer fornøyd med kveldens gjennomførelse og resultat :) 

Styret